دوره های زبان بازرگانی

زبان بازرگانی

مرکز آموزش بازرگانی

لیست دوره های زبان بازرگانی مرکز آموزش زبان بازرگانی

نام دورهکد دورهمدت دورهمدرسشروع برگزاریهزینه
elementary124100130ساعتدکتر انصاریخرداد273.000
elementary324100230ساعتدکتر انصاریخرداد273.000
intermediate124100330ساعتدکتر انصاریخرداد294.000
intermediate424100430ساعتآقای یگانهخرداد294.000
pre-intermediate124100530ساعتآقای یگانهخرداد286.000
pre-intermediate324100630ساعتآقای یگانهخرداد286.000
effective presenrations24100730ساعتآقای یگانهخرداد453.000
upper- intermediate24100830ساعتآقای محمدیخرداد300.000
commercial correspondence124100930ساعتدکتر رضاییخرداد450.000
commercial correspondence224101030ساعتدکتر رضاییخرداد450.000
commercial correspondence324101130ساعتدکتر رضاییخرذاذ450.000