دوره مکالمه touch stone

دوره ها ی مکالمه زبان انگلیسی در آموزشگاه زبان کاسپین به صورت فشرده هر روز و یا عادی دو روز در هفته برگزار میگردد

کتاب های که در آموزشگاه کاسپین تدریس میشود touch stone میباشد ککه یکی از بهترین کتاب ها برای مکالمه میباشد دانشجویان کاسپین  بعداز به اتمام رساندن touch stone4 باید کتاب های view pointرا برای دوره upper intermediate بخوانند که شامل دو کتاب میباشد