دوره های زبان بازرگانی

زبان بازرگانی

لیست دوره های زبان بازرگانی مرکز آموزش زبان بازرگانی

نام دورهکد دورهمدت دورهمدرسشروع برگزاریهزینه
elementary124100130ساعتدکتر انصاریخرداد273.000
elementary324100230ساعتدکتر انصاریخرداد273.000
intermediate124100330ساعتدکتر انصاریخرداد294.000
intermediate424100430ساعتآقای یگانهخرداد294.000
pre-intermediate124100530ساعتآقای یگانهخرداد286.000
pre-intermediate324100630ساعتآقای یگانهخرداد286.000
effective presenrations24100730ساعتآقای یگانهخرداد453.000
upper- intermediate24100830ساعتآقای محمدیخرداد300.000
commercial correspondence124100930ساعتدکتر رضاییخرداد450.000
commercial correspondence224101030ساعتدکتر رضاییخرداد450.000
commercial correspondence324101130ساعتدکتر رضاییخرذاذ450.000
EnglishPersian